FAMILIE VARGA Telefon: +36-30-259-7240  Email: famvarga@yahoo.com

 

Familie Varga

 Varga Balázs Rechts

Varga Balázs

Cím: 8646 Balatonfenyves, Bodrog utca 9.

Telefon: 06-30-259-7240,  06-70-317-6444

E-mail:famvarga@yahoo.com